– Disclaimer –

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.Babaji.nl van de Stichting Haidakhandi Samaj *) (verder aangeduid als ‘Stichting’). Door deze internetsite te bezoeken en eventueel de informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Deze website is bedoeld ter informatie en inspiratie omtrent Babaji’s leringen en Sada Shiva Dham. Iedereen is vrij de inspiratie en informatie tot zich te nemen en er voordeel van op te doen voor zijn of haar eigen leven en levensstijl. Echter, beslissingen die u op grond hiervan neemt, zijn vanzelfsprekend altijd de eigen verantwoordelijkheid en niet die van de Stichting, van haar bestuursleden, of de mensen die deze website verzorgen.

Juistheid van informatie

Hoewel de Stichting tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft de Stichting geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Dat geldt ook voor informatie die geboden wordt op  websites van derden, waarnaar  bijvoorbeeld via hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

De Stichting streeft er naar de website foutloos en ononderbroken te laten functioneren. Echter, zij geeft geen enkele garantie dat dat steeds het geval is.

Intellectuele eigendomsrechten

De Stichting behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Online communicatie

De Stichting doet haar best om de informatie en inspiratie zo veilig mogelijk te presenteren. Mocht er onverhoopt schade**) ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website, dan aanvaardt de Stichting daar geen aansprakelijkheid voor.

Hetzelfde geldt voor berichten die u per e-mail of anderszins naar de Stichting stuurt. E-mails kunnen onderschept en onjuist gebruikt worden, ook al doen we onze uiterste best om dit te voorkomen. De Stichting raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de Stichting te zenden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en sympathisanten van de Stichting.

Toepasselijk recht

Mochten er geschillen zijn uit hoofde van of in verband met deze disclaimer, dan geldt hierbij het Nederlands recht. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

De Stichting Haidakhandi Samaj behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

=======================

*) Stichting Haidakhandi Samaj , Vrijenbergweg 60-62 te Loenen (gld), ingeschreven in het Handelsregister KvK  onder nummer S41141.

—————————————-

**) Dit kan betrekking hebben op  (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Stichting Haidakhandi Samaj of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.